Selekcja ziarna cz. 3

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna Brak komentarzy
Gdy zaś mamy na miejscu dobre, plenne zboża, to starać się tylko trzeba, ażeby nie utraciły swych dobrych przymiotów, do czego dochodzimy przez uszlachetnianie. Kto wszakże zamierza uprawiać na wielką skalę zboże do siewu, winien prowadzić uszlachetnianie w sposób więcej systematyczny; chcąc mieć licznych i chętnych odbiorców, nie dość jest wyprodukować nasienie, lecz trzeba jeszcze […]

Selekcja ziarna cz. 2

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna Brak komentarzy
Zaznaczyć także wypada, że jednostronny dobór, opierający się tylko na wadze absolutnej ziarna, nie zawsze prowadzi do celu, gdyż grubość ziarna np. przy życie nie koniecznie idzie w parze z plennością. Stwierdzono np., że u żyta największe, najgrubsze ziarno znajduje się w kłosach nie dobrze wypełnionych, przestrzelonych, ponieważ zaś własność ta jest dziedziczną, zbieramy w […]

Selekcja ziarna cz. 1

Autor: | Kategoria: Dobór ziarna Brak komentarzy
Uzyskane tym sposobem dobre ziarno siejemy, o ile możności rzędowo, na roli starannie uprawnej, a zasiew oczyszczamy z chwastów. Sprzęt z tego kawałka będzie służył jako siew na polu. Na przyszły rok czynność tę znowu powtarzamy i robimy tak corocznie. Nie jest to rzecz trudna, a każdy rolnik może się podjąć tego, byleby tylko nie […]

Rozkład obornika i nawozów zielonych cz. 7

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Przechodząc z kolei do tz. nawozów zielonych, przede wszystkim zauważyć należy, że rozkład ich po przyoraniu odbywa się daleko wolniej niż rozkład obornika. Świeżo przyorana masa roślin przez pewien czas żyje jeszcze pod warstwą przykrywającej ją ziemi. Ponieważ jednak życie to odbywa się w ciemności i w ogóle w warunkach nienormalnych, procesy więc życiowe mają […]

Rozkład obornika i nawozów zielonych cz. 6

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Szybkość rozkładu przyoranej masy nawozowej w dużej mierze zależną jest także od jej charakteru i stanu, w jakim przyoraną została. Obornik słomiasty nie przegniły ulega rozkładowi powolniej, niż t. z. nawóz krótki, który leżąc przez dłuższy czas na gnojowni łub pod inwentarzem, uległ już zawczasu znacznym zmianom pod wpływem procesów biologicznych. Na gruntach ciężkich, gdzie […]

Rozkład obornika i nawozów zielonych cz. 5

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Co się tyczy temperatury, to ta, aczkolwiek ma duży bardzo wpływ na procesy biologiczne gleby, jednak możność regulowania jej w tym stopniu, jak to byłoby pożądanym, wymyka się z pod naszej władzy, ograniczę się przeto na ogólnej wzmiance, że im wyższą jest temperatura gleby, tym różniejszymi będą procesy przez bakterie powodowane. W zimie gdy temperatura […]

Rozkład obornika i nawozów zielonych cz. 4

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Nie mniej ważnym warunkiem racjonalnego rozkładu organicznych materii w glebie jest również odpowiednia miara jej wilgotności. Wiemy wszak, że wilgotność środowiska jest niezbędnym warunkiem, żywotności wszelkich drobnoustrojów. Nadmiar jednak wilgoci w glebie, zmniejszając jej przewiewność, przytłumia działalność tlenowców, stwarzając jednocześnie dodatnie warunki dla rozwoju życia beztlenowego tak szkodliwego dla rolnika w swych skutkach. Za normę […]

Rozkład obornika i nawozów zielonych cz. 3

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Zauważyć jednak należy, że  przy najbardziej sprzyjających nitryfikacji warunkach, w ciągu roku nitryfikuje się zaledwie 1/5 azotu obornika, pozostałe 4/5 zmieniają się stopniowo w łatach następnych. Brak przewiewności skierować może składowe procesy na drogę ze, wszech miar nie pożądaną, na drogę procesów denitryfikacyjnych, rezultatem których bywa jak wiadomo, bądź przeistoczenie już zmineralizowanego częściowo azotu w […]

Rozkład obornika i nawozów zielonych cz. 2

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Ponieważ zaś wiemy, że obfite wywiązywanie się tego gazu przy rozkładzie bezazotowych związków organicznych zależnym jest od czynności bakterii z rzędu tlenowców, udostępnienie przeto przypływu powietrza do masy nawozowej, w glebie przyoranej, będzie tu niezbędnym czynnikiem racjonalnego rozkładu. Znaczenie togo czynnika wystąpi tern jaskrawiej, gdy zauważymy, że niezbędnym jest on również do pożytecznego dla celów […]

Rozkład obornika i nawozów zielonych cz. 1

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Procesy rozkładowe, zapoczątkowane w oborniku w czasie jego przechowania, trwają w nim po przyoraniu w dalszym ciągu. Teraz jednak przebieg tych procesów ma > dla rolnika zgoła inne cele. W glebie, jak już niejednokrotnie zaznaczyłem, obornik z jednej strony ma dostarczyć ziemi pewnej ilości przyswajalnych dla roślin pokarmów, z drugiej zaś przez swą obecność oraz […]