Działalność bakterii w glebie

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Niedawnymi są czasy, gdy uważano glebę jedynie za martwe środowisko, składające się z mineralnych i organicznych substancji i podlegające działaniu jedynie fizyczno-chemicznych procesów. Obecne pogląd ten uległ zmianom kardynalnym: dziś wiemy, że gleba wre życiem, że przedstawicielami tego życia są niezliczone szeregi drobnoustrojów, dla których materia organiczna gleby stanowi odpowiednie środowisko rozwojowe i że większość […]

O przechowaniu obornika cz. 12

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Jeśli dla jakichkolwiek względów nawóz wywieziony w pole, nie może być natychmiast przyoranym, to nie należy go nigdy składać w licznych małych kupkach, lecz w kupach dużych o znacznej objętości (150 – 200 fur), wtedy bowiem powierzchnia zetknięcia się obornika z powietrzem będzie o wiele niniejszą, niż suma powierzchni małych kupek, w których taż sama […]

O przechowaniu obornika cz. 11

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Budynki jednak powinny hyc wtedy odpowiednio głębokie, aby nawóz znajdował się tam zawsze w warstwie głębszej, w przeciwnym razie straci on dużo na wartości, w płytkich bowiem warstwach, bez względu na tratowanie, przewiewność zawsze jeszcze jest dość znaczna i rozkład odbywa się energicznie. Oczywiście zbyt długie przetrzymywanie nawozu w budynkach inwentarzowych ze względów higienicznych nie […]

O przechowaniu obornika cz. 10

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Zamiast więc używać środków szkodliwych dla bakterii, lepiej je dostosowywać do tych ostatnich. Z dawien dawna rolnicy trzymają się zdania, że najlepiej konserwuje się nawóz, utrzymywany pod postacią silnie zbitej za pomocą tratowania masy, przesyconej gnojówką: pogląd ten, i z punktu widzenia teoretycznego, ma wszelką słuszność za sobą. Przez silne tratowanie i obfite zwilżenie nawozu […]

O przechowaniu obornika cz. 9

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Co się tyczy przeistoczenia zmineralizowanego azotu w ciała białkowe, to proces ten w większych rozmiarach nigdy niemal niema miejsca w nawozie. Zaznaczyliśmy bowiem, że zależnym on jest w pierwszym rzędzie od obecności, w ulegającej rozkładowi masie organicznej łatwo rozkładalnych związków węglowych, jak krochmal, cukry itp. Ponieważ zaś te ciała ulegają bardzo szybkiemu rozkładowi, w nawozie […]

O przechowaniu obornika cz. 8

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Zatamowanie jednak zupełne fermentacji amoniakalnej nie jest możliwym przy silnym nawet utłaczaniu nawozu, bakterie amoniakalne zawsze znajdą jeszcze dostateczną ilość tlenu, niezbędnego do powodowania w pewnych stopniach właściwych im procesów, z drugiej zaś strony zupełne zatamowanie amonizacji nie zawsze jest pożądanym – azotowe składniki organiczne powinny bowiem choć częściowo ulec amonizacji przed wywiezieniem nawozu w […]

O przechowaniu obornika cz. 7

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Wszakże pierwsze osiągnąć się daje jedynie drogą zatamowania dostępu powietrza do ulegającej rozkładowi masy organicznej, gdy tymczasem drugie, przeciwnie, mieć może miejsce jedynie w dostępie powietrza. Sprzeczność ta jednak jest tylko pozorną, pamiętajmy bowiem, że cukry i krochmal ulegają tak łatwemu i szybkiemu rozkładowi, że bardzo nieznaczna nawet ilość tlenu, na razie zawsze w nawozie […]

O przechowaniu obornika cz. 6

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Jasną tedy jest rzeczą, że taki kierunek rozkładowy obornika w czasie jego przechowania jest nader dla rolnika niepożądanym, wszelkimi też siłami starać się trzeba o postawienie tego rozkładu w warunkach, najmniej sprzyjających obfitemu wydzielaniu się kwasu węglowego. Dopóki obornik znajduje się pod inwentarzem lub na gnojowni powinien on ulec jedynie rozkładowi częściowemu, tj. słomiaste składniki […]

O przechowaniu obornika cz. 5

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Że tak jest rzeczywiście, przekonuje nas o tym choćby różnica w temperaturze warstw w różnej głębokości stosu, gdy zewnętrzne warstwy często wykazują temperaturę około 60 stopni C., w warstwach głębszych spada ona w tymże czasie stopniowo do 25 stopni C, pochodzi to stąd właśnie, że w warstwach zewnętrznych ma miejsce nader energiczno spalanie się materii […]

O przechowaniu obornika cz. 4

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Wilgotność masy nawozowej oczywiście również ważną odgrywa rolę w intensywności procesów rozkładowych obornika, wiemy bowiem, że odpowiedni stopień wilgotności środowiska jest niezbędnym warunkiem żywotności bakterii, dlatego też w miarę wysychania obornika procesy biologiczne w nim słabną, a nawet ustają zupełnie. Toż samo da się powiedzieć o wpływie temperatury: choć bowiem, jak niejednokrotnie zaznaczaliśmy, bakterie, operujące […]