Obornik - Archiwum

Rozkład obornika i nawozów zielonych cz. 7

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Przechodząc z kolei do tz. nawozów zielonych, przede wszystkim zauważyć należy, że rozkład ich po przyoraniu odbywa się daleko wolniej niż rozkład obornika. Świeżo przyorana masa roślin przez pewien czas żyje jeszcze pod warstwą przykrywającej ją ziemi. Ponieważ jednak życie to odbywa się w ciemności i w ogóle w warunkach nienormalnych, procesy więc życiowe mają […]

Rozkład obornika i nawozów zielonych cz. 6

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Szybkość rozkładu przyoranej masy nawozowej w dużej mierze zależną jest także od jej charakteru i stanu, w jakim przyoraną została. Obornik słomiasty nie przegniły ulega rozkładowi powolniej, niż t. z. nawóz krótki, który leżąc przez dłuższy czas na gnojowni łub pod inwentarzem, uległ już zawczasu znacznym zmianom pod wpływem procesów biologicznych. Na gruntach ciężkich, gdzie […]

Rozkład obornika i nawozów zielonych cz. 5

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Co się tyczy temperatury, to ta, aczkolwiek ma duży bardzo wpływ na procesy biologiczne gleby, jednak możność regulowania jej w tym stopniu, jak to byłoby pożądanym, wymyka się z pod naszej władzy, ograniczę się przeto na ogólnej wzmiance, że im wyższą jest temperatura gleby, tym różniejszymi będą procesy przez bakterie powodowane. W zimie gdy temperatura […]

Rozkład obornika i nawozów zielonych cz. 4

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Nie mniej ważnym warunkiem racjonalnego rozkładu organicznych materii w glebie jest również odpowiednia miara jej wilgotności. Wiemy wszak, że wilgotność środowiska jest niezbędnym warunkiem, żywotności wszelkich drobnoustrojów. Nadmiar jednak wilgoci w glebie, zmniejszając jej przewiewność, przytłumia działalność tlenowców, stwarzając jednocześnie dodatnie warunki dla rozwoju życia beztlenowego tak szkodliwego dla rolnika w swych skutkach. Za normę […]

Rozkład obornika i nawozów zielonych cz. 3

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Zauważyć jednak należy, że  przy najbardziej sprzyjających nitryfikacji warunkach, w ciągu roku nitryfikuje się zaledwie 1/5 azotu obornika, pozostałe 4/5 zmieniają się stopniowo w łatach następnych. Brak przewiewności skierować może składowe procesy na drogę ze, wszech miar nie pożądaną, na drogę procesów denitryfikacyjnych, rezultatem których bywa jak wiadomo, bądź przeistoczenie już zmineralizowanego częściowo azotu w […]

Rozkład obornika i nawozów zielonych cz. 2

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Ponieważ zaś wiemy, że obfite wywiązywanie się tego gazu przy rozkładzie bezazotowych związków organicznych zależnym jest od czynności bakterii z rzędu tlenowców, udostępnienie przeto przypływu powietrza do masy nawozowej, w glebie przyoranej, będzie tu niezbędnym czynnikiem racjonalnego rozkładu. Znaczenie togo czynnika wystąpi tern jaskrawiej, gdy zauważymy, że niezbędnym jest on również do pożytecznego dla celów […]

Rozkład obornika i nawozów zielonych cz. 1

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Procesy rozkładowe, zapoczątkowane w oborniku w czasie jego przechowania, trwają w nim po przyoraniu w dalszym ciągu. Teraz jednak przebieg tych procesów ma > dla rolnika zgoła inne cele. W glebie, jak już niejednokrotnie zaznaczyłem, obornik z jednej strony ma dostarczyć ziemi pewnej ilości przyswajalnych dla roślin pokarmów, z drugiej zaś przez swą obecność oraz […]

Działalność bakterii w glebie

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Niedawnymi są czasy, gdy uważano glebę jedynie za martwe środowisko, składające się z mineralnych i organicznych substancji i podlegające działaniu jedynie fizyczno-chemicznych procesów. Obecne pogląd ten uległ zmianom kardynalnym: dziś wiemy, że gleba wre życiem, że przedstawicielami tego życia są niezliczone szeregi drobnoustrojów, dla których materia organiczna gleby stanowi odpowiednie środowisko rozwojowe i że większość […]

O przechowaniu obornika cz. 12

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Jeśli dla jakichkolwiek względów nawóz wywieziony w pole, nie może być natychmiast przyoranym, to nie należy go nigdy składać w licznych małych kupkach, lecz w kupach dużych o znacznej objętości (150 – 200 fur), wtedy bowiem powierzchnia zetknięcia się obornika z powietrzem będzie o wiele niniejszą, niż suma powierzchni małych kupek, w których taż sama […]

O przechowaniu obornika cz. 11

Autor: | Kategoria: Obornik Brak komentarzy
Budynki jednak powinny hyc wtedy odpowiednio głębokie, aby nawóz znajdował się tam zawsze w warstwie głębszej, w przeciwnym razie straci on dużo na wartości, w płytkich bowiem warstwach, bez względu na tratowanie, przewiewność zawsze jeszcze jest dość znaczna i rozkład odbywa się energicznie. Oczywiście zbyt długie przetrzymywanie nawozu w budynkach inwentarzowych ze względów higienicznych nie […]